Ethics

ບໍລິສັດ ບີຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ບີຮິປເຮັດສິ່ງໃດໆ ທີ່ຂັດຕໍ່ກົດລະບຽບຈັນຍາບັນນັກທຸລະກິດບີຮິປທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໄວ້ ບໍລິສັດ ບີຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດທີ່ຈະໃຊ້ພິຈາລະນາ ວ່າການກະທຳໃດຂອງນັກທຸລະກິດບີຮິປ ຂັດຕໍ່ກົດລະບຽບຈັນຍາບັນ ຫລືບໍ່ ຕົວຢ່າງຂອງການເຮັດທຸລະກິດທີ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບຈັນຍາບັນ ມີດັ່ງນີ້

ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານເອງ ການເປັນນັກລະກິດບີຮິປຫລາຍເຖິງໂອກາດທາງທຸລະກິດອັນມີຄ່າທີ່ໃຫ້ຫລັກປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານການເງິນໃນລະຍະຍາວນີ້ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງນັກທຸລະກິດທຸກຄົນ ຕ່າງມຸ່ງມານະໃນທຸລະກິດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະປາຖະຫນາທີ່ຈະດຳເນີນທຸລະກິດນີ້ໄປຕາມຄວນ ຈັນຍາບັນແລະລະບຽບປະຕິບັດທີ່ບີຮິປກຳນົດໄວ້ສຳຫລັບນັກທຸລະກິດທຸກຄົນ

ອົງປະກອບສຳຄັນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກທຸລະກິດໃດ ນັ້ນຄືການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະມີຄວາມເຄົ້າລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອຮັກສາສິດທິປະໂຫຍດອັນເທົ່າທຽມກັນທັງຂອງໂຕທ່ານເອງແລະນັກທຸລະກິດທຸກຄົນ

1.ຢຶດຫມັນໃນກົດລະບຽບຕະຫລອດເວລາ

ກົດລະບຽບກ່າວໄວ້ວ່າ “ຈົ່ງປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອື່ນໃຫ້ຄືດັ່ງທ່ານປາຖະຫນາໃຫ້ຜູ້ອື່ນປະຕິບັດຕໍ່ທ່ານ” ສິ່ງນີ້ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກທຸລະກິດບີຮິປທຸກຄົນທີຕ້ອງຢຶດຫມັ້ນໃນຈັນຍາບັນແລະລະບຽບປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນດ້ານການກະທຳແລະຈິດໃຈ ການຝ່າຝືນລະບຽບປະຕິບັດຈະເປັນຜົນໃຫ້ເກີດການລົງໂທດຖືກເພີກຖອນສະຖານະພາຍການເປັນນັກທຸລະກິດບີຮິປຂອງທ່ານແລະເສຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບທຸກຢ່າງ

2. ຫ້າມໃຫ້ການສາຍສະປອນເຊີຣ໌ແກ່ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ບັນລຸນິຕິພາວະ

ຜູ້ສະຫມັກເປັນນັກທຸລະກິດບີຮິປຈະຕ້ອງມີອາຍຸຢ່າງນ້ອຍ 18 ປີ ແລະສຳຫລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຍັງບໍ່ຄົບ 20 ປີຈະຕ້ອງມີຜູ້ປົກຄອງເຊັນຍິນຍອມການສະຫມັກເຂົ້າເປັນນັກທຸລະກິດບີຮິປ ຊຶ່ງຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງຕ້ອງມີຄວາມຮ່ວມຮັບຜິດຊອບໃນຫລາຍໆດ້ານເຊັ່ນ ການເຮັດພຶດຕິກຳ ການບໍລິຫານອົງກອນ ການປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ ແລະລະບຽບປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນ ຂອງນັກທຸລະກິດບີຮິປ

3. ຫ້າມເວົ້າເກີນຄວາມຈິງເຖິງລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທຸລະກິດ

ນັກທຸລະກິດບີຮິປຕ້ອງສະແດງແຜນທຸລະກິດຂອງບີຮິປຢ່າງຊັດເຈນ ທຸລະກິດບີຮິປບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດປະເພດລວຍທາງລັດຫລືສວຍໂອກາດທາງທຸລະກິດ ແຕ່ເປັນໂອກາດສ້າງສັນຜົນງານທີ່ສາມາດບັນລຸເຖິງເປົ້າຫມາຍໄດ້ ດ້ວຍໂຕນັກທຸລະກິດບີຮິປ ໂດຍຈະຕ້ອງມີອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຄືການເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມດຸຫມັ່ນແລະຕັ້ງໃຈພາກພຽນ

4. ຫ້າມຂາຍສິນຄ້າຕັດລາຄາ

ຕ້ອງຂ້າຍຜະລິດຕະພັນບີຮິປກັບລູກຄ້າໃນລາຄາຂາຍປີກຕາມທີ່ບີຮິປກຳນົດໄວ້ ຜະລິດຕະພັນບີຮິປ ລ້ວນມີຄຸນນະພາບຄຸ້ມຄ້າ ສົມລາຄາ ໃນຖານະທ່ານເປັນນັກທຸລະກິດບີຮິປເທົ່າກັບວ່າທ່ານໄດ້ຂາຍທັ້ງຄຸນນະພາບແລະບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ການຂາຍຕັດລາຄາຈະຫລຸດຜົນກຳໄລທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ ທັງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບດ້ວຍການເອົາລັດເອົາປຽບຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດຄົນອື່ນໆ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍຕໍ່ວົງຈອນການດຳເນີນທຸລະກິດອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນທຳລາຍພາບລັກຂອງອົງກອນທຸລະກິດບີຮິປໂດຍສ່ວນລວມໃຫ້ມົວຫມອງດ້ວຍການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຍຸດຕິທຳ

5. ຫ້າມເວົ້າເກີນຄວາມຈິງເຖິງປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ

ນັກທຸລະກິດບີຮິປ ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຕາມທີ່ເປັນຈິງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ ນຳສະເຫນີແລະສາທິດຜະລິດຕະພັນບີຮິປຕາມວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກບີຮິປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່າວເຖິງຄຸນລັກສະນະແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນຕາມທີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສື່ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຫລືສະຫລາກທີ່ບັນຈຸພັນ ເຫນືອສິ່ງອື່ນໃດ ການກ່າວເຖິງຜະລິດຕະພັນຈາກປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກແລະລູກຄ້າເຊື່ອຖືແລະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດໃນການແນະນຳຜະລິດຕະພັນຕໍ່ສະມາຊິກແລະລູກຄ້າ

6. ຢ່າຖິ້ມສະມາຂຊິກ ແລະ ລູກຄ້າໄວ້ເບື້ອງຫລັງ

ທຸລະກິດບີຮິປຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະມາຊິກແລະລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນປະຈຳສະຫມ່ຳສະເຫມີ ສະມາຊິກແລະລູກຄ້າທີ່ພຶງພໍໃຈໃນຜະລິດຕະພັນນັບເປັນສົມບັດອັນເລີດລ້ຳຄ້າ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງກັບໄປຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນຫລືບໍລິການໃຫມ່ໆ ທີີເປັນປະໂຫຍດ ແລະຫມັ່ນຕິດຕາມຜົນລັບກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຂາຍໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ສະເຫມີ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຜະລິດຕະພັນດ້ວຍການມອບບໍລິການທີ່ດີແລະຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ກັບສະມາຊິກແລະລູກຄ້າ

7. ຫ້າມໃຫ້ການສາຍສະປອນເຊີຣ໌ຈົນກວ່າທ່ານຈະພ້ອມທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ

ນັກທຸລະກິດບີຮິປ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້ຄຳແນະນຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳແນວທາງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ກັບນັກທຸລະກິດບີຮິປໃນອົງກອນຂອງທ່ານສິດໃນການໃຫ້ການສະປອນເຊີຣ໌ແກ່ກັບຜູ້ອື່ນນັ້ນລວມເຖິງຫນ້າທີ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ການຟຶກອົບຮົມ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ມອບເງິນສ່ວນລົດຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດບີຮິປໃນອົງກອນຂອງທ່ານຢ່າງຕົງເວລາ ການຟຶກອົບຮົມເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນແຕ່ນັກທຸລະກິດບີຮິປບໍ່ຄວນສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຟຶກອົບຮົມແລະການຈັດປະຊຸມເພື່ອສ້າງເສີມກຳລັງໃຈ ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທຸລະກິດບີຮິປຕ້ອງມາຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນແລະການໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະມາຊິກແລະລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ

8. ຫ້າມປ່ຽນຫລືພະຍາຍາມຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ປ່ຽນສາຍສະປອນເຊີຣ໌

ນັກທຸລະກິດບີຮິປ ຕ້ອງເຄົ້າລົບຕໍ່ຄວາມເປັນອັນຫນຶ່ງອັນດຽວກັນຂອງສາຍການສະຫນັບສະຫນູນແຕ່ລະສາຍຄວາມເປັນອັນຫນຶ່ງອັນດຽວກັນຂອງສາຍສະປອນເຊີຣ໌ເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນແຜນທຸລະກິດຂອງບິຮິປ ບິຮິປບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂອນສະຖານະພາບການເປັນນັກທຸລະກິດບິຮິປຫລືຈາກສະມາຊິກຈາກຜູ້ສະປອນເຊີຣ໌ຄົນຫນຶ່ງໄປຍັງອີກຄົນຫນຶ່ງການໂຍກຍ້າຍປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດມີຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ່ງຖືເປັນການກະທຳທີບໍ່ສຸດຈະລິດຕໍ່ອົງກອນແລະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດຂອງນັກທຸລະກິດບິຮິປທຸຄົນ

9. ຫ້າມອາໃສເຄື່ອຂ່າຍຂອງນັກທຸລະກິດບິຮິປເປັນແຫຼ່ງຂາຍຜະລິດຕະພັນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງບີຮິປ

ຈົ່ງຫມຸ່ງຈຳຫນ່າຜະລິດຕະພັນບີຮິປເຊິ່ງມີການຮັບປະກັນຄວາມພໍໃຈໃຫ້ກັບສະມາຊິກແລະລູກຄ້າຢ່າງເຕັມທີ່ອົງກອນນັກທຸລະກິດບິຮິປກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໂດຍ ບໍລິສັດ ບີຮິປ ( ໄທຍແລດ໌) ຈຳກັດ ແລະນັກທຸລະກິດບິຮິປຊຶ່ງຮ່ວມງານກັນຢ່າງໃກັຊິດໃນຖານະຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດ ດັ່ງນັ້ນ ນັກທຸລະກິດບິຮິປຈະຕ້ອງບໍ່ຊ່ວງຊີງຫລືຕັກຕວງຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຮູ້ຫລືການຕິດຕໍ່ສຳພັນກັບນັກທຸລະກິດບິຮິປຄົນອື່ນໆແລະບິຮິປກໍ່ບໍ່ອະນຸຍາດຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ດ້ວຍ

10. ຫ້າມສັ່ງຊື້ຫລືຈັດມອບຜະລິດຕະພັນບິຮິປ ໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດບີຮິປຫລືສະມາຊິກໃນສາຍສະປອນເຊີຣ໌ອື່ນ

ຕ້ອງສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ສະປອນເຊີຣ໌ນັກທຸລະກິດບິຮິປລະດັບແພັລຕິນ່ຳຂອງທ່ານ ຫລືຈາກ ບໍລິສັດ ບີຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ເທົ່ານັ້ນ ການຄຳນວນຍອດ ບີວີ ຄວນຈະເປັນຍອດທີ່ສົ່ງຂື້ນໄປຍັງອັພໄລນ໌ໃນສາຍສະປອນເຊີຣ໌ຂອງທ່ານຈົ່ງຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ນັກທຸລະກິດບິຮິປທີ່ເປັນດ່າວໄລນ໌ຫລືສະມາຊິກໃນສາຍການສະປອນເຊີຣ໌ຂອງທ່ານເອງເທົ່ານັ້ນເພື່ອຫລີກລ່ຽງປັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອົງກອນນັກທຸລະກິດບິຮິປ

11. ຢ່າຂາຍຜະລິດຕະພັນບີຮິປແບບເຄາະປະຕູເຮືອນ

ຈົ່ງສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກຫມູ່ເພື່ອນແລະການຕິດຕໍ່ຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ ທຸລະກິດບິຮິປເປັນທຸລະກິດທີ່ອາໄສຄວາມສຳພັນແບບບຸກຄົນຕໍ່ບຸກຄົນການຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນບິຮິປດ້ວຍການການເຄາະປະຕູເຮືອນ ການທ່ຽວຊັກຊວນໄປທົ່ວ ຫລືການສົ່ງຂ່າວສານທາງໄປສະນີ ຈະເປັນການທຳລາຍພາບລັກຂອງນັກທຸລະກິດມືອາຊີບຂອງບິຮິປ ຫ້າມນັກທຸລະກິດ ບິຮິປສະເຫນີຂາຍສິນຄ້າໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການລະເມີດສິດສ່ວນບຸກຄົນເກີນສົມຄວນ

12. ຫ້າມຂາຍຫລືຕັ້ງສະແດງຜະລິດຕະພັນບິຮິປໃນຮ້ານຄ້າປີກ

ນັກທຸລະກິດບິຮິປ ຕ້ອງໃຫ້ການບໍລິການແບບເປັນກັນເອງຢ່າງເຕັມທີ່ແກ່ສະມາຊິກແລະລູກຄ້າຂອງທ່ານ ທຸລະກິດບິຮິປເປັນທຸລະກິດຂາຍຕົງ ຫ້າມເປັນນັກທຸລະກິດ ບິຮິປແລະຜູ້ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂາຍຜະລິດຕະພັນບິຮິປຕາມເຄົ້ານ໌ເຕີຣ໌ຈຳຫນ່າຍຫລືການຕັ້ງສະແດງຜະລິດຕະພັນບິຮິປໃນຮ້ານຄ້າປີກ ງານສະແດງສິນຄ້າ ຫລື ເທດສະການຕ່າງໆ ຊຶ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳໃນຫມູ່ນັກທຸລະກິດບິຮິປແລະເປັນການຝ່າຝືນລະບຽບແລະຈັນຍາບັນຂອງນັກທຸລະກິດບິຮິປຢ່າງຮ້າຍແຮງ

13. ຢ່າງສ້າງຄວາມກົດດັນໃນການຂາຍ

ນັກທຸລະກິດບິຮິປ ຕ້ອງເຄົ້າລົບຕໍ່ສິດທິເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ຫາກໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍທ່າທີສຸພາບອ່ອນນ້ອມ ການໃຊ້ເທັກນິກສ້າງຄວາມກົດດັນໃນການຂາຍກັບຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາບລັກຂອງທ່ານໃນຖານະນັກທຸລະກິດບິຮິປແລະພາບລັກໂດຍລວມຂອງອົງກອນນັກທຸລະກິດບິຮິປທັ້ງຫມົດແຕ່ລະຄົນລ້ວນມີແຜນການສ່ວນຕົວໃນຊີວິດຂອງຕົນແລະຫາກໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງການເປັນນັກທຸລະກິດບິຮິປ

14. ຢ່າກັກຕຸນຫລືບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ອື່ນກັກຕຸນຜະລິດຕະພັນ

ຫ້າມນັກທຸກລະກິດບິຮິປ ກັກຕຸນຜະລິດຕະພັນເຊິ່ງເປັນການດຳເນີດທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ລວມເຖິງການລະດົມຊື້ຜະລິດຕະພັນ ບິຮິປຈຳນວນຫລາຍເພື່ອແລກກັບການເລື່ອນຂັ້ນຫລື ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຫລືຜົນປະໂຫຍດຈາກອົງກອນທີ່ຫລາຍຂື້ນແຕ່ໄມ່ມີການຂາຍທີ່ແທ້ຈິງ ການກະທຳດັ່ງກ່າວຖືເປັນການຄໍຣ໌ຣັປຊັ່ນ ຕໍ່ອົງກອນ ເພາະເປັນການກະທຳເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງແຕ່ທຳລາຍສາຍທຸລະກິດໂດຍລວມຂອງອົງກອນ ບໍ່ຄວນບັງຄັບໃຫ້ທຸລະກິດບິຮິປ ໃນອົງກອນຂອງທ່ານເກັບສະຕ໊ອກຜະລິດຕະພັນຫລາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ເຄົ້າຈະຂາຍໄດ້ໃນແຕ່ລະເດືອນການກະທຳດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກຳລັງດຳເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບປິລະມິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ

15. ຫ້າມລະເມີດສິດເລື່ອງເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງບິຮິປ

ນັກທຸລະກິດບິຮິປ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບິຮິປກ່ອນການໃຊ້ຊື່ທາງການຄ້າ ຫລືເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງບິຮິປປົກປ້ອງຊື່ທາງການຄ້າແລະເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງບິຮິປເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫລາຍຫາກຝ່າຝືນຖືວ່າກະທຳລະເມີດ ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຕາມພຣະຣາດຊະບັນຍັດເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ ພ.ສ 2534 ແລະການກະທຳລະເມີດສິດທິ ຫລືຊັບສິນ ຫລືຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບິຮິປ ຊຶ່ງບໍລິສັດຢືນຢັນວ່າຈະດຳເນີນຄະດີແພ່ງແລະຄະດີອາຍາແກ່ຜູ້ກະທຳລະເມີດທຸກໍລະນີ

16.ຫ້າມນັກທຸລະກິດບິຮິປປະກອບ ຫລື ດຳເນີນກິດຈະການ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນການຄ້າແຂ່ງ

ນັກທຸລະກິດບິຮິປ ມີຜົນຜູກພັນໃນຄຳຫມັ້້ນສັນຍາໃນລັກສະນະທີ່ເປັນສະມາຊິກພາບບໍສາມາດໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຫລືເປັນຕົວການ ຫລື ການກະທຳໃດໃນລັກສະນະເປັນການສະຫນັບສະຫນູນຫລືສົ່ງເສີມການຂາຍ ໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ຫລື ອົງກອນອື່ນໆ ທີ່ເປັນທຸລະກິດປະເພດດຽວກັນ ຫລື ຄ້າຍໆກັນໂດຍເດັດຂາດ ຂໍ້ສັນຍານີ້ມີຜົນຜູກພັນຕະຫລອກອາຍຸເປັນສະມາຊິກ ບິຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ຜູ້ໃດຝ່າຝືນ ຈະຖືກປົດອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຖືກບໍລິສັດ ພິຈາລະນາບົດລົງໂທດສູງສຸດ

17. ມີຄວາມຊື່ສັດສຸຈະລິດ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຂອງອົງກອນ

ທຸລະກິດບິຮິປ ເກີດຈາກຄຸນສົມບັດຂອງສິນຄ້າແລະບໍລິການ ຄວາມສຳພັນທີ່ດີລະຫວ່າງສະມາຊິກກັບລູກຄ້າຜະສົມຜະສານກັບ ລວມເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນທຸກດ້ານຈາກອົງກອນ ສະນັ້ນ ນັກທຸລະກິດບິຮິປ ຕ້ອງມີຄວາມຊື່ສັດ ສຸຈະລິດ ຕໍ່ອົງກອນທີ່ໃຫ້ໂອກາດ ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບດ້ານການຄ້າຂອງອົງກອນໃຫ້ແກ່ ຄູ່ແຂ່ງທາງການຄ້າຮູ້ ຫຼື ສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດອື່ນທີ່ເປັນປະເພດດຽວກັນ ລວມຖຶງການທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື່ສິນຄ້າແລ້ວແຕ່ ສະມາຊິກບໍ່ສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຖືເປັນການຄໍຣັປຊັ່ນ ຕໍ່ອົງກອນມີເຈຕະນາເຮັດຄວາມຜິວແລະມີໂທດທາງອາຍາທັ້ງສິ້ນ ເປັນການທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງອົງກອນ ເຊິ່ງເປັນການກະທຳດັ່ງກ່າວ ບິຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຖືວ່າເປັນການກະທຳຄວາມຜິດໂດຍເຈຕະນາແກ່ບໍລິສັດ ໂດຍຕົງ

18. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກໍລະນີມີສະມາຊິກ ນັກທຸລະກິດອິດສະຫລະບິຮິປ ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃດໆຂື້ນຈາກການປະກອບທຸລະກິດບໍ່ນັບວ່າຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນເກີດແກ່ຜູ້ໃດ ນັກທຸລະກິດອິດສະຫລະບິຮິປຍິນຍອມໃຫ້ບໍລິສັດ ບີຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ມີອຳນາດ ອາຍັດ ຢຶດ ຫລື ຫັກຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ ຫລືນຳຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ ໄປຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ເສຍຫາຍໄດ້ທັນທີ ຫລື ນຳໄປຈ່າຍເພື່ອບັນເທົາຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ທັນທີ ໂດຍພິຈາລະນາຂອງບໍລິສັດ ບີຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກສະມະຊິກນັກທຸລະກິດອິດສະຫລະບິຮິປ ເພາະນັກທຸລະກິດອິດລະຫລະບິຮິປຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມເປັນສຳຄັນ

19. ຄວາມເຄົ້າລົບຕໍ່ບົດບາດກົດຫມາຍແລະກະຕະກາໃນສັງຄົມ

ພາຍໃຕ້ບັງຄັບກົດຫມາຍແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທຍ ນັກທຸລະກິດອິດສະຫລະບິຮິປໃຫ້ຄຳຫມັ້ນວ່າຫາກສະມາຊິກອິດສະຫລະບິຮິປຖືກກ່າວຫາໃນຄະດີອາຍາ ຫລື ຕົກເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາ ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິວກ່ຽວກັບພະຣາດຊະບັນຍັດຂາຍຕົງແລະຕະຫລາດແບບຕົງ ພ.ສ 2545 ພະຣາດຊະບັນຍັດຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ພ.ສ 2552 ພະຣາດຊະບັນຍັດຮັບຜິດຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສິນຄ້າບໍ່ປອດໄພ ພ.ສ 2551 ບໍ່ວ່າຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນໆ ບໍລິສັດບີຮິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ຈະເປັນຜູ້ເສຍຫາຍຕາມກົດຫມາຍຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມ ສະມາຊິກອິດສະຫລະບີຮິປ ຍິນຍອມໃຫ້ບໍລິສັດ ລະງັບຄວາມເປັນສະມາຊິກບີຮິປທັນທີ ເພື່ອກວດສອບຄວາມແທ້ຈິງ ໂດຍທຳມາທິບານ ແລະ ຈັນຍາບັນ ແລະຫາກກວດສອບຄວາມແທ້ຈິງແລະພະຍານຫລັກຖານແລ້ວພົບວ່ານັກທຸລະກິດອິດສະຫລະ ເຮັດຄວາມຜິດຈິງສະມາຊິກຍິນຍອມໃຫ້ບໍລິສັດ ມີອຳນາດເດັດຂາດໃນການຂັດຊື່ ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກບີຮິປ ທັນທີ ອີກທັງຍິນຍອມໃຫ້ ຢຶດ ຫລື ອາຍັດຄວມມິດຊັ່ນ ຫລືຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຊຶ່ງສະມາຊິກມີສິດໄດ້ຮັບຈາກບໍລິສັດ ເພື່ອນຳໄປຢຽວຢາຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫລືຈ່າຍເປັນຄ່າທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍພິຈາລະນາຂອງບໍສັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກສະມາຊິກອີກ ຫລື ຕ້ອງຖ້າ ມີຄຳພິພາກສາຫລືມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຄະດີເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະບໍລິສັດ ບີນິປ (ໄທຍແລນດ໌) ຈຳກັດ ມີເຈດຕະນາໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍໄດ້ຮັບການຢຽວຢາໄດ້ທັນທ່ວງທີ ເຊິ່ງສະມາຊິກນັກທຸລະກິດອິດສະຫລະບິຮິປ ກໍ່ເຫັນດີ ແລະໃຫ້ຄວາມນິນຍອມໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຫມັດໃຫ້ເປັນທຸລະກິດອິດສະຫລະບິຮິປ

20. ລະບຽບການຄືນສຶນຄ້າແລະບໍລິການນັກທຸລະກິດອິດສະຫລະບິຮິປ

ສິນຄ້າທີ່ສະມາຊິກທຸລະກິດອິດສະຫລະບີຮິປ ຍັງບໍ່ໄດ້ຈຳຫນ່າຍອອກໄປ ແລະຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີສົມບູນ ໂດຍສະພາບສິນຄ້າອັນແທ້ຈິງ ບໍລິສັດ ຈະຮັບຄືນສິນຄ້າແລະບໍລິການພາຍໃນກຳນົດ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ສະມາຊິກສັ່ງຊື້ສິນຄ້າແລະບໍລິການໂດຍ ບໍລິສັດ ຈະຄືນເງິນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກນກທຸລະກິດອິດສະຫລະບີຮິປ ໃນລາຄາທຶນທີ່ຊື້ສິນຄ້າຫລັງຫັກຄ່າດຳເນີນການສູງສຸດບໍ່ເກີນຮ້ອຍລະ 10% ຂອງລາຄາຊື້

ຫມາຍເຫດ: ຂັ້ນຕອນການຄືນສິນຄ້າແລະບໍລິການນັ້ນ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ